นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบถังน้ำมันจากคุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร จำนวน 318 ถัง จากคุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยถังน้ำมันดังกล่าวเป็นถังที่ไม่ใช้งานแล้ว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมป่าไม้ในการนำไปบรรจุน้ำเพื่อดับไฟป่าให้กับศูนย์ดับไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อการใช้งานในพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าอื่นๆ ของศูนย์ดับไฟป่าภาคเหนือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามเป้าหมายในการควบคุมและป้องกันไฟป่า

Leave a Comment

Skip to content