นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conferenceณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

โดยในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้รับทราบถึงการดำเนินงานการอนุรักษ์มรดกธรณีและอุทยานธรณีที่ผ่านมาในประเทศไทย พร้อมร่วมกันพิจารณาร่างนโยบายการอนุรักษ์ การดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและการดำเนินงานอุทยานธรณีระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2570) ตลอดจนแผนปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุก

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณี และถือเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานอุทยานธรณีของประเทศไทยเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการดำเนินงานอุทยานธรณีจะทำให้เกิดการตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย

Leave a Comment

Skip to content