นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน:ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม ผ่าน video conference

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน:ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม (Workshop on Sustainable Forestry for the People:Economic benefits and environmental concerns) ผ่าน video conference โดยมี กรมป่าไม้ (ประเทศไทย) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยการเกษตรแห่งสวีเดน (Swedish University of Agricultural Sciences) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับสวีเดน ในการประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 หัวข้อ ได้แก่

  1. เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน
  2. ระบบป่าไม้ที่ยั่งยืน
  3. ระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมวัตกรรมและสตาร์ทอัพในรูปแบบที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรป่าไม้ของไทย ผ่านองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการป่าไม้ของสวีเดน ร่วมทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างกรมป่าไม้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน ป่าไม้ของไทยและของสวีเดน

ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสวีเดน รวมถึงระบบการป่าไม้ที่ก้าวหน้าและยั่งยืนของประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงความร่วมมือในอนาคต ทั้งในด้านของการส่งเสริมเศรษฐกิจภาคป่าไม้ และการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ในโอกาสนี้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้บรรยายในหัวข้อ นโยบายป่าไม้และความท้าทาย ครอบคลุมสถานการณ์ป่าไม้ของไทยในปัจจุบัน รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการป่าไม้ ทั้งนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายป่าไม้แห่งชาติ รวมทั้งได้นำเสนอการดำเนินงานทางด้านการป่าไม้ของประเทศไทยที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content