นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมจัดการป่าชุมชน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยสำนักจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักจัดการป่าชุมชน จัดประชุมเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมจัดการป่าชุมชน ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และสาขา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านป่าชุมชน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันตามที่กฎหมายกำหนด

Leave a Comment

Skip to content