นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบผลิตภัณฑ์ทีโพล์ Teepol ซึ่งประกอยด้วย เจลแอลกอฮอล์ (Teepol) และผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ จากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบผลิตภัณฑ์ทีโพล์ Teepol ซึ่งประกอยด้วย เจลแอลกอฮอล์ (Teepol) จำนวน 1,200 ขวด และผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ (CliniSoft) จำนวน 936 ขวด จากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีนายประจักษ์ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำไปมอบให้หน่วยงานในสังกัดส่งต่อให้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป  โดยในส่วนของกรมป่าไม้มีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารกลางเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมป่าไม้ได้รับจัดสรร เจลแอลกอฮอล์ (Teepol) จำนวน 300 ขวด ผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ (CliniSoft) จำนวน 192 ขวด พร้อมหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น  เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของกรมป่าไม้ได้นำไปใช้ประโยชน์ ในป้องกันการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบผลิตภัณฑ์ทีโพล์ Teepol ซึ่งประกอยด้วย เจลแอลกอฮอล์ (Teepol) จำนวน 1,200 ขวด และผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ (CliniSoft) จำนวน 936 ขวด จากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ เพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำไปมอบให้หน่วยงานในสังกัดส่งต่อให้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในส่วนของกรมป่าไม้มีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารกลางเข้าร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ (Teepol) จำนวน 300 ขวด ผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ (CliniSoft) จำนวน 192 ขวด พร้อมหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content