นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำสัปดาห์

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลางทุกสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มีการประชุมผ่าน Video Conferrence ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สรุปผลการหารือดังนี้

  1. ในขณะนี้ สถานการณ์การติดเชื้อโควิด – 19 มีความรุนแรงตามลำดับ ประกอบกับในกรมป่าไม้ มีการพบผู้ติดเชื้อแล้ว ดังนั้น ขอให้ทุกสำนักให้ความสำคัญกับการป้องกัน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในสำนักปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน (work from home) ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้
  2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในขณะนี้ ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในรายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ขอให้เร่งดำเนินการ และสำหรับรายการงบลงทุนของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ยังไม่ดำเนินการ ขอให้เร่งดำเนินการโดยด่วน ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน ก็ให้เข้ามาดำเนินการให้เรียบร้อย
  3. ในระหว่างนี้ ขอให้ทุกสำนักทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดอัตรากำลังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ หากสำนักใดที่มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะติดเชื้อโควิด – 19 ก็ให้ดำเนินการสั่งการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงานเกิน 50 เปอร์เซนต์ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ เป็นสำคัญ

ในตอนท้าย อธิบดีกรมป่าไม้ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนระวังตัว รักษาสุขภาพให้แข็งแรง อย่าเดินทางไปในสถานที่ที่เสี่ยงการติดเชื้อโรค และหากมีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน ก็ขอให้อยู่บ้านพักจริง รวมทั้ง ให้ช่วยกันเฝ้าระวังเพื่อนร่วมงานด้วย

Leave a Comment

Skip to content