นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมผนึกกำลังประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ “ต่อต้านการทุจริต”

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้ตรวจราชการ กรมป่าไม้ และผู้บริหารส่วนกลาง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตพร้อมกันทั่วประเทศ โดย อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร กรมป่าไม้ 6 ข้อ ผ่านระบบการประชุมทางไกล vdo conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วม เพื่อเป็นการสร้างค่านิยม ส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กร ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content