นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทยสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Video Conferrence ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อหารือในการทบทวนการจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันทุกประเภทที่สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อนำไปพิจารณาศักยภาพการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของประเทศในสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content