นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติที่เหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศ

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการป่านันทนาการ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการจัดตั้งป่านันทนาการ ในการคัดเลือกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในการจัดตั้งเป็นป่านันทนาการ พร้อมทั้งพิจารณาในเรื่องอัตราค่าบริการ ค่าตอบแทนการเข้าไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และพิจารณาการจัดเก็บค่าบริการโดยการพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ในป่านันทนาการ โดยมี ผู้บริหารกรมป่าไม้ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content