นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนแม่บท ทส. ระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี

วันที่ 4 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนแม่บท ทส. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565–2569) และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงสังกัด ทส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ  โรงแรม เวลคัม เวิลด์ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โดยต้องทบทวนสิ่งที่ต้องปรับปรุง งานที่ต้องสานต่อ และขอให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และที่สำคัญคือ ต้องช่วยกันสื่อสารสร้างการรับรู้ถึงบทบาทภารกิจการทำงานให้กระทรวงฯ ที่ถูกต้องไปสู่ประชาชน ช่วยกันสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรวมถึงเจ้าหน้าที่ของทุกคนเกิดความตระหนักและรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนผืนแผ่นดินไทยนี้เพื่อนำไปสู่การร่วมกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content