นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานปลูกป่า ครั้งที่ 1/2564

วันที่  30 เมษายน 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานปลูกป่า ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Video Conference โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนหลายภาคส่วน ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วม รวมถึงผู้บริหารของกรมป่าไม้ ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้สรุปรายงานการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานปลูกป่าตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 239,000 ไร่ ประกอบด้วย 5 แผนงาน ดังนี้

1. ปลูกป่าจากเงินงบประมาณเนื้อที่ 8,620 ไร่

2. ปลูกป่าจากแผนงานเบิกจ่ายแทนกัน เนื้อที่ 8,550 ไร่

3. ปลูกป่าจากเงินนอกงบประมาณ เนื้อที่ 97,690 ไร่

4. ปลูกป่าจากโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เนื้อที่ 52,500 ไร่

5. ปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน เนื้อที่ 75,000 ไร่

รวมถึงได้สำรวจพื้นที่เตรียมการ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานอื่นตามโครงการฯ ใน 55 จังหวัด พื้นที่ 96,555 ไร่ และจัดเตรียมกล้าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 7,838,243 กล้า

ทั้งนี้ ปกท.ทส. ได้เน้นย้ำเรื่องของการปลูกป่าว่าเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาทุก ๆ เรื่อง พร้อมทั้งขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ และขอให้ทุกส่วนของทส. ที่รับผิดชอบทั้งในเรื่องพื้นที่ และกล้าไม้ ทำสรุปตัวเลขส่งให้จังหวัดทุกจังหวัด ภายใน 1 อาทิตย์ เพื่อส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปปรับแผนการทำงาน พร้อมทั้งเชิญทุกส่วนราชการประชุมในการที่จะระดม Kick off เริ่มตั้งแต่ Soft Opening วันปลูกต้นไม้ประจำปี วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม เดือนมหามงคล ช่วยระดมการทำงาน โดยหน่วยงานใน ทส. ต้องเข้าไปร่วมแก้ปัญหาในทุก ๆ เรื่อง และทุกฝ่ายต้องมีการบันทึก รายงานชัดเจน หากติดขัดอะไรให้แจ้งมาโดยตรง รวมถึงขอให้ทุกส่วนราชการของทส. ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน หรือหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ สนับสนุนในการทำงาน สำหรับส่วนราชการอื่นขอความร่วมมือให้ถือว่าเป็นงานสำคัญของประเทศ เป็นงานของทุกส่วน ของประชาชนทุกคน ที่จะร่วมมือกันในการปลูกต้นไม้ และผลักดันให้ประเทศมีพื้นที่สีเขียวที่มีความสมบูรณ์ เพราะว่าทั้งหมดจะกลับมาที่พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้รับประโยชน์สูงสุด

Leave a Comment

Skip to content