นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 28 เมษายน 2564

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่จัดขึ้น ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ผ่านระบบออนไลน์ ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ และผู้บริหารของกรมป่าไม้ รับฟัง ณ สถานที่ปฎิบัติงาน

สำหรับในการจัดการประชุมในปีนี้คณะวนศาสตร์เป็นเจ้าภาพหลักจัดงานร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้ ภายใต้ธีมงาน “84 ปี วิชาการป่าไม้เพื่อปวงชน” ในระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2564 วัตถุประสงค์ของการจัดงานนอกจากเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะวนศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาหลักด้านป่าไม้ของประเทศไทยมีอายุครบ 84 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

ยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการป่าไม้อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านป่าไม้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนนิสิตนักศึกษาภายหลังจากกล่าวเปิด ท่านปลัด ทส.ได้บรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “การป่าไม้เพื่อปวงชน” โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของงานป่าไม้ต่อประเทศไทย โดยเฉพาะปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งประเทศไทยได้มี นโยบายขับเคลื่อนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และป่าในเมือง และได้กล่าวถึงการป่าไม้จะเกี่ยวข้องกับ 3 ส่วนสำคัญ คือ องค์ความรู้หรือวิชาการซึ่งมีพลวัตตลอดเวลา บุคลากร ที่นำองค์ความรู้ไปใช้งาน ภาคประชาสังคมที่นำความรู้ไปใช้ซึ่งทั้ง 3 ส่วน จำเป็นต้องเชื่อมโยงบูรณาการเพื่อให้งานป่าไม้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในสังคมและประเทศ

Leave a Comment

Skip to content