นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม หารือ ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรมป่าไม้ประจำสัปดาห์

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ของกรมป่าไม้ (Morning talk) ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลางทุกสำนัก เข้าร่วมประชุม พร้อมถ่ายทอดผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ ไปยังส่วนภูมิภาคทุกสำนัก โดยมีการติดตามภารกิจสำคัญๆ ดังนี้ 

  1. กำหนดการจัดงานวันสงกรานต์ประจำปี  2564 เลื่อนเป็นวันที่ 8 เมษายน 2564 เนื่องจากในวันที่ 9 เมษายน 2564 กระทรวง ทส. จัดงานสงกรานต์ ประจำปีของกระทรวงฯ  ดังนั้น ขอเชิญชวนผบริหารกรมเข้าร่วมงานทั้ง 2 งานดังกล่าว
  2. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 มีการประชุมเร่งรัดการดำเนินงานภายใต้โครงการ คทช. ที่กำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564  และขอให้สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ จัดทำแผนการดำเนินงาน ในรายจังหวัดเสนอปลัด ทส. ภายในอาทิตย์นี้
  3. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากการติดตามตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บไม้ของกลางซึ่งมีจำนวนมาก  ประกอบกับสถานที่ในการทำงานและบ้านพักของเจ้าหน้าที่ อยู่ในสภาพทรุดโทรม ไม่มีงบประงบมาณในการซ่อมแซม จึงขอให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานดังกล่าวต่อไป 
  4. ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาป่าไม้ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้มอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาป่าไม้ นำรุกขกร เข้าไปดำเนินการตรวจสอบ และดูแลรักษาต้นจำปีสิรินธร จังหวัดลพบุรี ซึ่งสำนักวิจัยฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าในพื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นป่าพรุน้ำจืด ซึ่งในขณะนี้ ไม่มีปริมาณน้ำใต้ดินเหลือ ส่งผลให้ต้นไม้ขาดน้ำ ในขณะนี้

ทาง สจป.ที่ 5 (สระบุรี) ดำเนินการประสานงานกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อขุดเจาะน้ำบาดาล และ แนวทางแก้ปัญหาอีกประเด็นคือการจัดทำเสวียนเก็บใบไม้ เศษไม้ โดยแนะนำให้วางเสวียนไว้บนพื้นดิน ไม่ให้ปักเสาลงดิน เพราะจะไปตัดรากของต้นจำปีสิรินธร ได้

Leave a Comment

Skip to content