นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการหารือร่วมกับ ปตท. และ อบก. หารือความร่วมมือการรับรองการดำเนินการเรื่อง carbon credit

            วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้  เป็นประธานในการหารือร่วมกับ นายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน พร้อมคณะ และ นางสาวพฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินและรับรองโครงการองค์การก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมแนวทางการสนับสนุน และข้อคิดเห็น ในการพิจารณาความเป็นไปได้ของการยกระดับการดำเนินงานด้านการปลูกป่า ฟื้นฟู และดูแลรักษาป่าไม้ เพื่อนำผลประเมินการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากป่าไม้  ในการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS )

            ทั้งนี้ ในประเด็นที่ ปตท. ขอหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการรับรองพื้นที่ปลูกป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ ปตท. จำนวน 1 ล้านไร่ เพื่อนำไปร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก  (Low Emission Support Scheme : LESS )

            ในการนี้ มีผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้อำนวยสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลในการหารือดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content