นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564 (นอกสถานที่) ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายจุตพร  บุรุษพัฒน์  ปลัด ทส.  และผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวง ทส. เข้าร่วมประชุม ในการนี้ รมว.ทส. ได้มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานให้กับทุกหน่วยงาน ใช้เป็นแนวทาง ดังนี้

                1. ในวันนี้ 1 ปี 8 เดือน กับการเดินทางครบ 76 จังหวัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขอขอบคุณท่านปลัด ทส. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ทส. ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างดี ภายใต้ “ทส. หนึ่งเดียว”

                2. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยผู้บริหารจะต้องถ่ายทอดแนวทางการทำงาน ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น  การทำงานในทุกภารกิจจะต้องมีคำตอบให้ได้ว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานอย่างไร และที่สำคัญต้องเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างซื่อสัตย์ จริงใจ และทุ่มเทในการทำงาน

                3. จากการทำงานภายใต้ ” ทส.กำลัง 2 บวก 4″ ซึ่งเป็นทำงานภายใต้สโลแกน “สานงานเดิม เพิ่มงานใหม่ และใส่ใจผลปฎิบัติสำหรับการสานงานเดิม  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในเรื่อง “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีน้ำพร้อมถึงไร่นา”  และการเพิ่มงานใหม่  เป็นการสร้างงานใหม่ภายใต้ภารกิจ ทส. หนึ่งเดียว ในเรื่อง “จิตอาสา น้ำสร้างชีวิต จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม รักษาป่า เพิ่มมูลค่าทรัพยากรไทย และลดภัยธรรมชาติ”   ปลัด ทส. ได้มอบแนวทางการดำเนินงานเพิ่มเติมให้ทุกส่วนราชการ ดังนี้

                1.เป็นความโชคดีของ ชาว ทส. ที่มีท่านรัฐมนตรี ที่เป็นผู้นำ และนำ ทส. เดินทางไปพบปะประชาชน ทั่วประเทศ  และในทุก ๆ ที่ ท่านได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน

                2. ถือเป็นปฐมฤกษ์ ในการทำงานจากเริ่มต้นจังหวัดตรัง ฝั่งน้ำเค็ม จนสุดท้ายจังหวัดมุกดาหาร ฝั่งน้ำจืด  และจะมีโครงการในลักษณะต่อไป

                3. ในการเดินทางไปในแต่ละจังหวัด นอกเหนือจากการไปติดตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานแล้ว   ผู้บริหารที่ร่วมเดินทางไปกับคณะ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือน ให้กำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้น ๆ ด้วย

                ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม

Leave a Comment

Skip to content