นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกรทรวง ทส. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564

            วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกรทรวง ทส. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 17 ทส. โดยมีผู้ที่ทำหน้าที่โฆษกของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทส. เข้าร่วมประชุม พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของส่วนประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมรับทราบแนวทางการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับในส่วนของกรมป่าไม้ มี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทำหน้าที่โฆษกกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ท่านปลัด ทส. ได้มอบแนวทางให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้

1. แนวทางการดำเนินงานของ ทส. ไม่ใช่เป็นการจัด Event เป็นงานลักษณะการทำ Content ดังนั้น รูปแบบในการจัดประชาสัมพันธ์จะต้องให้ประชาชนเข้าใจ และรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น และจะต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน

2. ผู้ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาข้อมูล ศึกษา หาความรู้ ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานอื่นในสังกัด ทส. ด้วย

3. ภาพลักษณ์ของผู้ที่ทำหน้าที่งานด้านประชาสัมพันธ์ จะต้องมีความจริงใจ มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานด้านวิชาการ แต่สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่าย

4. ในการเสนอข่าวจะต้องทันเวลา และแต่ละหน่วยงานควรมีโต๊ะข่าว เพื่อสำหรับการหารือประเด็นข่าวที่จะนำเสนอในแต่ละวัน และในการนำเสนอข่าวไม่ควรจะพาดพึงถึงการทำงานของหน่วยงานอื่น 5. การถ่ายภาพเพื่อประกอบการสำเสนอข่าว ควรคัดภาพที่สอดคล้องกับเนื้อข่าวที่เสนอ และการส่งภาพให้ผู้สื่อข่าวควรจัดส่งหลาย ๆ ภาพ เพื่อที่ผู้สื่อข่าวแต่ละสำนักจะสามารถเลือกไปใช้แบบไม่ซ้ำซ้อนกัน

Leave a Comment

Skip to content