นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

                เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 กรมป่าไม้ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีลงนาม ฯ โดยการลงนามนี้จะเป็นการร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน โดย ส.ป.ก. จะบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความผาสุก และกรมป่าไม้ จะส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้คุณภาพดี อาทิ ไม้พะยูง ไม้สัก ไม้ยางนา ไม้ชิงชัน เป็นต้น นับเป็นการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขต ส.ป.ก. ที่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจในการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร ก่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                จากนั้น  นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ แถลงข่าวการจัดงานวันป่าไม้โลก ซึ่งสหประชาชาติได้ประกาศให้ วันที่ 21 มีนาคมของทุกปีเป็นวันป่าไม้โลก และได้กำหนดธีมวันป่าไม้โลกปีนี้ว่า “Forest Restoration: A path to recovery and well-being” ซึ่งตรงกับแนวคิดกรมป่าไม้ คือ “การฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด รัฐมีป่า ประชามีสุข”  โดยในปีนี้กรมป่าไม้ได้กำหนดจัดงานในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในงานจะมีการนำเสนอการดำเนินการด้านการป้องกันรักษาป่า การใช้ผลิตผลจากป่า การส่งเสริมการท่องเที่ยว

Leave a Comment

Skip to content