นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการหารือเรื่องการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง

            วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการหารือเรื่องการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง โดยมี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ และในส่วนของ กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ พลตรี นภดล แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง กอ.รมน. เข้าร่วมในการหารือการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

            ซึ่งในการหารือครั้งนี้ กอ.รมน. ได้ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจากกรมป่าไม้ในรายละเอียดการปฏิบัติ จำนวน 6 ฐานข้อมูล ดังนี้

            1) ข้อมูลแสงแนวเขตป่าสงวน

2) ข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวน

3) ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

4) สถิติคดีตามกฎหมายป่าไม้

5) สถิติข้อมูลการปลูกป่า / ฟื้นฟูป่า

6) ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

            ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์เพียงพอสำหรับการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Leave a Comment

Skip to content