นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ประจำสัปดาห์

                นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ประจำสัปดาห์ โดยมีรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) พร้อมด้วยผู้บริหารในส่วนกลาง และมีการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ไปยังหน่วยงานในสังกัดภูมิภาคทุกสำนัก โดยมีสาระสำคัญในการประชุมดังนี้ 

                1. ที่ประชุมได้แสดงความยินดีกับนายชีวะภาพ ขีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ ซึ่งนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุน 

                2. กรณีการโอนเงินนอกงบประมาณที่มีการใส่รหัสการโอนผิดพลาดในสำนักพื้นที่จำนวน 7 สำนัก ขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขรหัสการโอนเงินงบประมาณให้ถูกต้อง พร้อมทั้งขอให้ทุกสำนักกำชับเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดก่อนการโอนเงินทุกครั้ง

                3. ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะรายการงบลงทุน ซึ่งในขณะนี้มีหลายหน่วยงานยังไม่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญา ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้กำหนดให้รายการงบลงทุน จะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการ รวมทั้งการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

                4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมป่าไม้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับงานด้านสืบสวน สอบสวน เกี่ยวกับคดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประธานในที่ประชุม ได้ขอให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กำหนดแนวทางการดำเนินงานเมื่อมีการรับโอนภารกิจมาแล้ว โดยให้หารือกับสำนักกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

                5. ในการเดินทางตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดพังงา ระนอง และภูเก็ต ซึ่งในการตรวจราชการดังกล่าวมีภารกิจของกรมป่าไม้ 1 เรื่อง คือเรื่องป่าชุมชน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) ร่วมลงพื้นที่ด้วย จึงขอให้สำนักจัดการป่าชุมชน จัดเตรียมข้อมูล พร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อรับการตรวจเยี่ยมต่อไป

Leave a Comment

Skip to content