นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ

                นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

                ในการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการได้นำเสนอข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลทางด้านปัจจัยขับเคลื่อน สถานภาพ และสถานการณ์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการต่อไป

Leave a Comment

Skip to content