นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน ทส. ในการให้ความเห็นกับคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ….

                วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 412 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (พระสุริยัน)   นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน ทส. ในการให้ความเห็นกับคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …   โดยมีประเด็นที่สำคัญคือ ตามมาตร 157 ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาเพื่อดำเนินการให้หน่วยงานดังกล่าวรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปราม  การสืบสวน และสอบสวน การกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่จะได้ตกลงกัน  โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ และบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่และการแบ่งเบาภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานของ ทส.จะได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ วิปรัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. … และเสนอรัฐสภาพิจารณาต่อไป

Leave a Comment

Skip to content