นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

            วันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2564 นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวราชพัสดุภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ (โครงการสวนกลางมหานคร)​ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  ระหว่าง โครงการ  OUR Khung BangKachao โดยมูลนิธิชัยพัฒนา กับ กรมป่าไม้ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู้ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ระหว่าง กรมป่าไม้ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)​ โดยมี ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายอดิศร  นุชดำรงค์  อธิบดีกรมป่าไม้ นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

            ทั้งนี้ ความร่วมมือโครงการ  OUR Khung BangKachao และโครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู้ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา เป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาล และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญถึงการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียวให้เป็นปอดของคนกรุงเทพ โดยในการดำเนินงานได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งกรมป่าไม้ ได้มอบพื้นที่ราชพัสดุ “คุ้งบางกะเจ้า” ที่อยู่ภายใต้การดูแลในพื้นที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 1,276 ไร่  ให้นำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในมิติต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการพื้นที่สีเขียว การจัดการน้ำ การจัดการขยะ การพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาเยาวชน ทั้งนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สู่ความยั่งยืนสืบไป

Leave a Comment

Skip to content