นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ และผ่าน VDO Conference ไปยังหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการลงนามในครั้งนี้ เป็นการให้คำมั่นสัญญาในการปฏิบัติราชการร่วมกันในทุกระดับ ทั้งระดับกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงฯ  และให้ส่วนราชการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศและสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในภารกิจของกระทรวงฯ โดยมีการวางแผนปฏิบัติราชการ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนด ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการยึดโยงการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา กับ ผู้ปฏิบัติ และเป็นการสานงานเก่า เพิ่มงานใหม่ เสริมคุณภาพ ทส.ยกกำลัง 2 บวก 4 “คิดใหม่ ทำใหม่” ที่ทุกระดับจะช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงฯ เป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content