เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้ออากาศยานไร้คนขับพร้อมระบบปฏิบัติก ารติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร อนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุม ไฟป่า)

11. ประกาศผู้ชนะซื้อ Drone 8 เครื่องปี64.pdf

Leave a Comment

Skip to content