สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงงานพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

                วันที่ 22 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนเพาะชำ ภายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการ

                จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงปลูกตันไม้วงศ์แค จำนวน 9 ตัน ได้แก่ ปีบทอง กาสะลองคำ แคนา แคหางคาง ปีบ  อีโปง แคยอดดำ แคหัวหมู และแคสันติสุข

                ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ทส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จ ฯ

Leave a Comment

Skip to content