นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ เกี่ยวกับประเด็นในการบริหารงาน ของกรมป่าไม้ยุคใหม่

                วันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ เกี่ยวกับประเด็นในการบริหารงานของกรมป่าไม้ยุคใหม่ ต่อท้องถิ่น ในเรื่องการดำเนินตามนโยบาย รักษาป่าเดิม เพิ่มป่าใหม่  เพิ่มป่าชุมชน ส่งเสริมไม้มีค่า ประชามีที่ทำกิน ทั้งนี้ ในส่วนของการร่วมดำเนินงานกับท้องถิ่น ได้แก่ เรื่องการป้องกันไฟป่า และการช่วยกันรักษาป่าไม่ให้มีการบุกรุก รวมทั้ง ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทราบ

                อีกทั้ง อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มีจำนวนไม่เพียงพอในการดูแลพื้นที่ป่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านไร่ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแลป่าไม้ เพื่อให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อไปในอนาคต

Leave a Comment

Skip to content