นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม

                นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม

                โดยได้รายงานความก้าวหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมป่าไม้ ได้แก่ การจ้างงานในช่วง COVID-19 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงาน การสนับสนุนกำลังพลร่วมปฏิบัติงานในการสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง และตำแหน่งที่เหมาะสมกับการขุดเจาะบาดาล และการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

Leave a Comment

Skip to content