นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง

                วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงและซักซ้อมลำดับขั้นตอนในพิธีการเปิดงาน โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ. นายอุธร สุทธิมิตร ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า สปฟ.ร่วมในการเตรียมความพร้อมการจัดงาน

                โดยได้ตรวจความพร้อมการจัดเตรียมเวที และจุดสาธิตต่างๆ ดังนี้ จุดที่ 1. การลดปริมาณเชื้อเพลิงและการเก็บขนใบไม้กิ่งไม้แห้งที่ร่วงหล่นในพื้นที่ป่าแล้วนำมาเข้าเครื่องอัดใบไม้ โดยใช้เสวียน เชื้อเพลิงอัดก้อน  และกล่องลดปริมาณเชื้อเพลิง จุดที่ 2. การจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการป่าไม้โดยทำแนวกันไฟ (Firebreak) จุดที่ 3. การลดปริมาณเชื้อเพลิงด้วยการเพาะเห็ด

Leave a Comment

Skip to content