นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ทส. ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

                วันที่ 14 มกราคม 2564 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ทส. ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในการขอความร่วมมือหน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญและเป็นประเด็นเร่งด่วน ในโอกาสที่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่ทาง ทส. ได้ขอประสานความร่วมมือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปยังหน่วยงานระดับพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

                1. ไฟป่าหมอกควัน และ PM 2.5 : ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาจัดตั้งชุดปฏิบัติการมวลชนลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนในการลดต้นเหตุการเกิดไฟป่า หมอกควัน และ PM 2.5 โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง ทส. ฝ่ายปกครอง ทหาร และจิตอาสาพระราชทาน และขอให้แต่ละจังหวัดลดและควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างเข้มงวด พร้อมควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษอื่น ๆ เช่น การจราจร ภาคอุตสาหกรรม ควบคู่ไปด้วย 

                2. การปลูกป่า/สร้างฝาย/ระบบกระจายน้ำ พื้นที่ป่าต้นน้ำ : ขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ตามคู่มือที่ ทส. ได้จัดทำไว้ โดยเฉพาะในพื้นที่ต้นน้ำ 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช และนครราชสีมา สำหรับจังหวัดอื่นดำเนินการในส่วนของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในและนอกเขตป่า พร้อมทั้งขอให้มีโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการปลูกป่าต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

                3. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้ คทช. : ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดให้เกิดการอนุญาตการเข้าทำประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามเป้าหมาย จำนวน 375 พื้นที่ หรือ 1,890,648 ไร่ ใน 63 จังหวัด โดยให้ประสานกับหน่วยงานของ ทส. ในการสำรวจพื้นที่สนับสนุนแหล่งน้ำ และประสานหน่วยงานอื่นในการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ คทช. และเร่งรัดในการสำรวจและรังวัดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนให้ครบถ้วนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

                4. การขออนุญาตการใช้ประโยชน์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ : ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งส่วนราชการที่ขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งที่ดำเนินการก่อนการได้รับอนุญาตและหน่วยงานที่จะขอใช้พื้นที่ใหม่ จัดเตรียมรายละเอียดประกอบคำขอให้ถูกต้อง ครบถ้วน ให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โดยเร่งด่วน และให้ยื่นคำขออนุญาตภายใน 31 มกราคม 2564 พร้อมกำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่รวมถึงเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามภายใน 15  กุมภาพันธ์ 2564 โดย ทส. จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 ในส่วนของกรมป่าไม้ มี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

Leave a Comment

Skip to content