2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานพร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงานให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้

                วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานพร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงานให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง กรมป่าไม้เตรียมพร้อมมอบความสุขในช่วงปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปท่องเที่ยวในป่าสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ซึ่งมีศักยภาพและเหมาะสมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยการนำพื้นที่ป่าบางส่วนมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ “ป่านันทนาการ (Recreational Forest)” ในโอกาสนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบแนวทางการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้

                1. เร่งรัดดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล คทช. ทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564

                2. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “พฤกษาชาติ มหามงคล” แจกจ่ายกล้าไม้ให้กับประชาชนทั้งประเทศ ในวันที่ 25 ธ.ค. 63

                3. ให้สำรวจหน่วยงานที่อยู่ริมถนนทั้งถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่อทำเป็นสถานที่พักผ่อน ให้บริการที่พัก ห้องน้ำและน้ำดื่มไว้สำหรับบริการพี่น้องประชาชนในระหว่างเดินทางช่วงปีใหม่

                4. ให้เร่งดำเนินการประกาศจัดตั้งป่าชุมชน ในพื้นที่ที่มีความพร้อม

                5. ให้เร่งรัดเรื่องการดำเนินการด้านการอนุญาตต่าง ๆ ให้ชัดเจน ทันเวลา และเร่งประชาสัมพันธ์ มาตรา 7 ให้ประชาชนได้รับทราบ

                6. การวิจัยและพัฒนากล้าไม้ที่นำไปปลูกจากขนาด 30 ซม. เพิ่มเป็น 40 ซม. เพื่อเพิ่มอัตราความอยู่รอดของตันไม้

                7. รวมแอพพลิเคชั่นของทุกหน่วยงานให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน

                8. เร่งรัดดำเนินการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ถ้ามีพื้นที่เป้าหมายให้เร่งปลูกทันที

                9. เร่งประชาสัมพันธ์ป่านันทนาการให้ประชาชนได้รับทราบ โดยผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ

                10. เร่งรัดดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า และให้ตรึงกำลังในพื้นที่ในการควบคุมไฟป่า

Leave a Comment

Skip to content