พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

                วันที่ 7 ธันวาคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนในลักษณะแปลงรวม โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ปืมและป่าแม่พุง” อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน 10 ป่า เนื้อที่กว่า 2 พันไร่ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการดูแลรักษาและบริหารจัดการป่าไม้ใกล้หมู่บ้าน ตลอดจนให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

                ในวันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้ออกหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้กับชุมชน อ.เมืองพะเยา และอ.แม่ใจ จ.พะเยา จำนวน 10 ป่า เนื้อที่รวม 2,693 ไร่  ได้แก่

                 1. ป่าชุมชนตำบลแม่สุก  เนื้อที่ 110 ไร่  2. ป่าชุมชนบ้านแม่จร้าเหนือ  เนื้อที่ 95 ไร่  3. ป่าชุมชนบ้านแม่จว้ากลาง  เนื้อที่ 421 ไร่ 4. ป่าชุมชนบ้านแม่จว้าใต้ เนื้อที่ 202 ไร่  5. ป่าชุมชนบ้านแม่ปันเจิง  เนื้อที่ 70 ไร่ 6. ป่าชุมชนบ้านแม่จร้า   เนื้อที่ 303 ไร่ 7. ป่าชุมชนบ้านป่าสักสามัคคี  เนื้อที่ 7 ไร่ 8. ป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา  เนื้อที่ 114 ไร่ 9. ป่าชุมชนตำบลบ้านสาง  เนื้อที่ 807 ไร่ 10. ป่าชุมชนบ้านโป่งขาม  เนื้อที่ 564 ไร่

                นอกจากนี้ กรมป่าไม้ ได้นำกล้าไม้พันธุ์ดี ประกอบด้วย  แคนา หว้า ตะเคียนทอง พะยูง เป็นต้น มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ได้นำไปปลูกเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วย

                ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ฅิลปอาชา) นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส.  นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้  นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผอ. สจป. ที่ 2 (เชียงราย) ผอ. สจป. ที่ 3 สาขาแพร่ และผู้บริหารในสังกัด ทส.เข้าร่วมงานด้วย

Leave a Comment

Skip to content