พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2563

                วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายจุตพร บุรษพัฒน์ ปลัด ทส. นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ ฯ ได้ร่วมพิจารณา 3 ประเด็นสำคัญ คือ

                1. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ผศ. ….

                2. แนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตและที่ดินอุทยานแห่ชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี และ

                 3.ร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

Leave a Comment

Skip to content