นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2563

            วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2563 ห้องประชุม (ห้องสมุดเดิม) ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์
ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้บริหารจากสำนักส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดผ่านระบบ VDO Conference โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบแนวทางการดำเนินตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

            1. ให้ทุกหน่วยงานทำงานในรูปแบบ “ยกกำลังสอง บวกสี่” หมายความว่าให้ทุกหน่วยงานทำงานให้หนักมากขึ้นกว่าที่ทำอยู่เติมเพิ่มเป็นสองเท่า ส่วนความหมายของคำว่าบวกสี่ หมายถึง

            (1) การสร้างสมรรถนะของตนเองในทุกด้าน ทั้งด้านสมอง สุขภาพร่างกาย โดยต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ไม่ให้ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้กับประชาชน

            (2)  การปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายกับประชาชน ให้ความสำคัญกับการประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว เพื่อให้เกิดร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา

            (3)  การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจการดำเนินงานของกระทรวงฯ รวมไปถึงการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และต้องปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมาย นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานต้องไม่เกี่ยงงาน ถึงแม้จะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของกระทรวงฯ ก็ให้รับไว้และดำเนินการประสานต่อไป

            (4) การใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ให้ศึกษานำเทคโนโลยีใหม่ ๆ แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

            2. ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายที่กรมป่าไม้ ได้อนุมัติและจัดส่งให้ทุกสำนักเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน

            3. ให้สำนักการอนุญาต เร่งดำเนินการตามมติ ครม. 23 มิ.ย. 2563 เกี่ยวกับกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

            4. ขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) จัดเตรียมและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับการที่กรมป่าไม้ จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดร้อยเอ็ด

            5.ขอให้ทุกหน่วยงานจัดส่งประเด็นเรื่องที่ท่าน รมว.ทส. จะประชุมผ่านระบบ VDO Conference กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยจัดส่งให้สำนักงานแผนงานและสารสนเทศ

Leave a Comment

Skip to content