นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษารายละเอียดและผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยูง ครั้งที่ 3/2563

            วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษารายละเอียดและผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยูง  ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณารายงานการศึกษารายละเอียดและผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยูงฉบับสมบูรณ์ โดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานผลการศึกษา ซึ่งได้เชิญอาจารย์กิติพงศ์ ตั้งกิจ อาจารย์ประจำคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มานำเสนอรายงานการศึกษารายละเอียดและผลกระทบ ในครั้งนี้ด้วย

            โดยในส่วนของกรมป่าไม้มี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ นนทภา ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย

Leave a Comment

Skip to content