นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)

                วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถรีไซเคิลได้ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วมลงนามฯ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ผู้บริหาร ทส. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทส. เข้าร่วม ในส่วนของกรมป่าไม้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                สำหรับพิธีลงนามฯครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทดแทนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) และสนับสนุนการนำบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือทำประโยชน์ใหม่ได้ 100% เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้กลไกประชารัฐบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content