2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามความกาวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรีและนครปฐม

                วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563  นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามความกาวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรีและนครปฐม พร้อมด้วย นายประภัตร โพธสุธน รมช.กษ. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นาย ณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี ผู้บริหารในสังกัด ทส. โดยในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอดิศร นุชดำรงค์ อปม. นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายปรมินทร์ วงสุวัฒน์  และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง อปม. ผู้บริหารส่วนกลาง ผอ.สจป.10 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือแนวทางการปฎิบัติภารกิจ ณ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

                ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้รับฟังการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ของหน่วยงานทส. โดยในส่วนของกรมป่าไม้ได้ร่วมแก้ไขปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาที่ดิน โดยดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้กลไกของคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563

Leave a Comment

Skip to content