นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม

                วันนี้ 19 ตุลาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศรัณยู มีทองคำ) ผู้แทนโครงการหลวงหนองหอย นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1(เชียงใหม่) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม พร้อมประชุมรับฟังบรรยายสรุปติดตามผลการดำเนินงาน การควบคุมพื้นที่ รวมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม “ม่อนแจ่ม” และพื้นที่ใกล้เคียง และหารือแนวทางในการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้  รมว.ทส.  ขอให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งผู้ประกอบการไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขและทำกิจการที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงต้องมีการรื้อถอน ปรับสภาพพื้นที่ และเร่งฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์ในทุก ๆ แปลงโดยเร็ว นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนอยู่กับภาครัฐได้อย่างเกื้อกูลกัน สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมนี้ ต้องมีการจัดทำแผนแม่บท จัดทำมาสเตอร์แพลนขึ้นมาโดยมีหลักการทางวิชาการอ้างอิง ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ให้มีการทำการเกษตรตามแนวทางของโครงการหลวงหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง

                ภายหลังการประชุม รมว.ทส. และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนฯ ในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการราย “ไร่นาย” ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม ม่อนแจ่ม

Leave a Comment

Skip to content