ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง ต่อเนื่อง ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 (1ตุลาคม-31ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพ าะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content