นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดแข่งขันหัวข้อ “Low Carbon Contest : Vlog – The Journey”

                นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดแข่งขันหัวข้อ “Low Carbon Contest : Vlog – The Journey” ซึ่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และนิตยสารสารคดี จัดกิจกรรมการประกวดฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่สร้างสรรค์สื่อเพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวในรูปแบบคาร์บอนต่ำ และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ชมผลงานให้สามารถตระหนักรู้ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมออดิทอเรียน อาคารปฏิบัติการะวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Leave a Comment

Skip to content