นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมหารือกับหัวหน้าคณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

                วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้  อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายปรมินทร์  วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์  ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมหารือกับหัวหน้าคณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. (นางฉวีวรรณ นิลวงศ์) และรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (นายศักดิ์สิทธิ์  เตียวงษ์สุวรรณ์) และผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ เพื่อจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ของ “โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน”

Leave a Comment

Skip to content