นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

                วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยรองอธิบดีกรมป่าไม้ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในประเด็นการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม ที่กรมป่าไม้จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นพื้นที่ต้นแบบต่อไป เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

                ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมประชุมในประเด็นการติดตามผลการดำเนินงาน เรื่อง คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และร่วมพิจารณา ปรึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน)

Leave a Comment

Skip to content