นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิชาการและกฎหมาย ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน

                วันที่ 15 กันยายน 2563  นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายฉัฐภัสส์ นิลพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันรักษาป่า และนายณัฐภูมิ อมรโชติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิชาการและกฎหมาย ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 405 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยมีศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะอนุกรรมาธิการวิชาการและกฎหมายเป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาในประเด็นการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรณีไม่ปรากฏตัวผู้กระทำความผิด (คดีแห้ง) ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

Leave a Comment