นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานใน “โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”

                นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ให้ทำหน้าที่เป็นประธานใน “โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” และนางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในนามของคณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้อง Ballroom C โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

                โครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการส่งเสริมและการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในหน่วยงานและเกษตรกรในท้องที่ต่อไป

                และมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ จำนวน 25 คน และเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) สำนักละ 5 คน รวม 15 คน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นำร่องภายใต้กิจกรรมจัดทำมาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ.สวนป่า และมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล

Leave a Comment

Skip to content