นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

                วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการจัดที่ดิน เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินการของคณะกรรมการจัดที่ดิน โดยได้พิจารณาในประเด็นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งผู้ทรวงคุณวุฒิ จำนวน ๗ คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดที่ดิน เรื่องร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการจัดที่ดิน ซึ่งมีผู้แทนกรมป่าไม้ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ ในคำสั่งฯด้วย และเรื่องการพิจารณาทบทวนแก้ไขระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมเห็นควรแก้ไขระเบียบดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน โดยเห็นควรให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการจัดที่ดินปรับปรุงระเบียบดังกล่าวแล้วเสนอให้คณะกรรมการจัดที่ดินพิจารณาต่อไป

Leave a Comment

Skip to content