นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม การกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ กรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2563

                เวลา 13.30 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม การกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ กรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2563 และการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ครั้งที่ 4/2563 และมีการประชุมทางไกลผ่านระบบ VC พร้อมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั้ง 1-13 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content