นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน”

                วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายธีรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ นายภูษิต  พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) และนายประยุทธ เสี้ยวยิ้ม ผู้แทนสำนักการอนุญาต เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน” ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นประธาน พร้อมด้วย พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ กรรมาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

                ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนกันของหน่วยงานรัฐ โดยใช้อุทยานแห่งชาติทับลานเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาตามกฎหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งระดมความคิดเห็นในการประสานนโยบายของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน และเพื่อให้ได้ข้อยุติในการบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อน เสนอแนะให้รัฐบาล (โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

Leave a Comment

Skip to content