พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานด้านการป่าไม้

          วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

          ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการบริหารจัดการป่าไม้ทั้งระบบ ให้ทันต่อสถานการณ์และเป็นไปอย่างมีเอกภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้ออกประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ขึ้น เพื่อเร่งขับเคลื่อนการจัดทำนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และยุทธศาสตร์ หรือแผนแม่บท เป็นแนวทางในการพัฒนาป่าไม้ของประเทศ พร้อมทั้งบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านต่าง ๆ

          สำหรับการประชุมครั้งนี้ จะมีการหารือในประเด็นการขอยกเว้นพิกัดอัตราอากรขาออก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันหารือเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับปรุงอากรขาออกไม้ท่อนและไม้แปรรูป และนำเสนอต่อ คปช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป นอกจากนี้ จะได้หารือในเรื่องการขอขยายกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ออกไปอีก 6 เดือน และการขอขยายกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการศึกษารายละเอียดและผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยูง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล และคาดว่าจะสามารถจัดทำรายงานผลการศึกษาได้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563 คณะอนุกรรมการฯ จึงประสงค์ขอขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานออกไปอีก 6 เดือนเช่นกัน สำหรับเรื่องพิจารณาที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาไม้ผลและไม้ยืนต้น และโครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เนื่องจากมีมติ ครม. ให้ ออป. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการทั้ง 2 โครงการดังกล่าว โดยการนำกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ ออป. ซึ่งตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ออป. ไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินได้ตามที่มติ ครม. กำหนด เนื่องจากไม่มีกำไรสุทธิที่จะนำมาจัดสรร  ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้พิจารณาให้ความเห็นก่อนที่จะเสนอเข้า ครม. เพื่อขออนุมัติให้ยกเว้นมติ ครม. โดยการของดจ่ายค่าใช้จ่ายที่ค้างจ่ายใน 2 โครงการดังกล่าว พร้อมขอยกเลิกมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องต่อไป

          ทั้งนี้ พลเอกประวิตร ได้กำชับคณะทำงานฯ ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันขับเคลื่อนงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด

Leave a Comment

Skip to content