นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรน้ำ

          วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

          นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรน้ำ โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในส่วนของกรมป่าไม้ มีผู้แทน ผอ. สจด. ผอ.สกญ และ ผอ.สสป. ร่วมพิธี

          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรน้ำ เป็นความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พัฒนแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตพื้นที่สงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ทรัพยากรน้ำสาธารณะ การสำรวจระยะไกลและการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) รวมทั้งการสำรวจตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา การศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนข้อมูล แผนที่เครื่องมือ เครื่องจักร พัฒนาบุคลากร และความร่วมมือในลักษณะอื่น ๆ ระหว่าง 2 หน่วยงาน

Leave a Comment

Skip to content