นายสุวัช สิงหพันธุ์ ประธานมูลนิธิคนสร้างป่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายสนอง จันทนินทร อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้แทนชุนชนตำบลรางบัว ร่วมปลูกต้นไม้พร้อมกับประชาชนในพื้นที่กว่า 10 ไร่

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี บ้านเนินสูง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มูลนิธิคนสร้างป่า ร่วมกับกรมป่าไม้ และชุมชนตำบลรางบัว จัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้ชื่องาน “คนสร้างป่า ป่าสร้างชีวิต” โดยมี นายสุวัช สิงหพันธุ์ ประธานมูลนิธิคนสร้างป่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายสนอง จันทนินทร อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้แทนชุนชนตำบลรางบัว ร่วมปลูกต้นไม้พร้อมกับประชาชนในพื้นที่กว่า 10 ไร่

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าอย่างมีส่วนร่วมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีแห่งนี้ เดิมมีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต่อมาเมื่อมีการบุกรุก แผ้วถางจับจองพื้นที่ป่าเพื่อใช้ทำการเกษตรทำให้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมลง ซึ่งต่อมาได้มีการอนุญาตให้เอกชนเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อปลูกสร้างสวนป่า โดยหลังจากสิ้นอายุใบอนุญาตผู้ขอใช้ประโยชน์ได้ตัดฟันไม้ที่ปลูกออกทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพความเสื่อมโทรมอีกครั้ง กรมป่าไม้จึงได้ร่วมกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีอย่างมีส่วนร่วมขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้คืนความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้ง
อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานวันนี้ จะเป็นการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมในพื้นที่จำนวน 10 ไร่ โดยร่วมกับมูลนิธิคนสร้างป่า ชุมชนตำบลรางบัว และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกันปลูกต้นไม้โดยกรมป่าไม้ ได้จัดเตรียมกล้าไม้คุณภาพดีมีความแข็งแรงสำหรับใช้ในกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูแห่งนี้ รวมกว่าจำนวน 2,000 กล้า ได้แก่ พะยูง พะยอม แดง ประดู่ มะขามป้อม ไผ่ ซางนวล มะกล่ำต้น ขี้เหล็ก หางนกยูงฝรั่ง ตะแบก กัลปพฤกษ์ มะค่าโมง เป็นต้น มูลนิธิคนสร้างป่า ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม และชุมชนในพื้นที่ร่วมอาสาในการดำเนินการ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศ พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่คอยช่วยดูดซับ และช่วยลดมลพิษทางอากาศ รวมถึงในอนาคตพื้นที่แห่งนี้ก็จะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป นอกจากการปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าในวันนี้ กรมป่าไม้ ก็ยังได้เตรียมกล้าไม้แข็งแรงอีกจำนวนหนึ่งเพื่อมอบให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้นำกลับไปปลูกตามที่อยู่อาศัยด้วย อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว

Leave a Comment

Skip to content