นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงฯ และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                ในส่วนของกรมป่าไม้มีผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) และได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเข็มวิทยฐานะ ดังนี้

                1.นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้

                2.นางนันทนา บุณยานันต์ ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน

                3.นายพฤกษ์ โสโน ผอ.สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

                4.นางวราวรรณ  ธนะกิจรุ่งเรือง ผอ.สำนักแผนงานและสารสนเทศ

                5.นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สำนักบริหารกลาง

                6.นายนพดล ฮมแสน ผอ.สำนักการอนุญาต

                7.นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง)

                8.นายภูมินพศ์   บุญบันดาร ผอ.สจป.ที่ 5 (สระบุรี)

                9.นายนิทรรศ  เวชวินิจ ผอ.สจป.ที่ 10 (ราชบุรี)

                10.นายยรรยง กางการ ผอ.สจป.ที่ 13 (สงขลา)

Leave a Comment

Skip to content